Zagospodarowanie przestrzenne

Tematyka planowania przestrzennego, a także gospodarki nieruchomościami nieodłącznie wiąże się z prawem administracyjnym. W każdej z tych dziedzin mamy do czynienia z występowaniem prawa własności i próbą wypracowania kompromisu w zakresie ścierania się interesów wielu podmiotów, z którymi owe prawo własności się łączy.

Kancelaria MPS LEGAL s.c. oferuje doradztwo w szeroko pojętym postępowaniu związanym z uchwalaniem studium zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy. Nasze doświadczenie pozwala na zaproponowanie pomocy prawnej na każdym etapie procesu związanego z przeznaczaniem gruntów.

Celem dostarczenia naszym klientom usług na najwyższym możliwym poziomie na przedstawionych polach współpracujemy blisko z mgr Łukaszem Piwnickim – urbanistą i planistą przestrzennym z wieloletnim doświadczeniem. (www.alpipro.pl).W ramach świadczonych usług oferujemy pomoc prawną dla Inwestorów i osób zainteresowanych w zakresie:

– Występowania z wnioskami o przystąpienie do sporządzenia, zmianę lub uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

– Występowania z wnioskami o przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

– Przygotowania wniosków, uwag, pism urzędowych w trakcie trwania procedury planistycznej dotyczącej planu miejscowego lub studium.

– Przygotowanie pism procesowych z zakresu planowania przestrzennego.

– Analizy prawnej dotyczącej stanu nieruchomości w kontekście prawa miejscowego i studium;

– Obsługi prawnej procesów planistycznych.

– Przygotowania skarg do sądów administracyjnych w zakresie planów miejscowych, studium oraz w zakresie renty planistycznej i opłaty adiacenckiej.

– Uczestnictwa i reprezentowania klientów na spotkaniach z organami administracji publicznej.

– Dochodzenie roszczeń cywilnych w związku ze zmianą bądź uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

– Odwołania od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz zaskarżanie decyzji organów II instancji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.